Met een splitsingsakte wordt een gebouw juridisch opgedeeld in appartementen. Die appartementen kunnen dan los worden verkocht. Er moet een vereniging van eigenaars (VvE) worden gevormd. De appartementseigenaren zijn dan automatisch lid daarvan. Dat is bij wet geregeld. De VvE is een rechtspersoon, die tot doel heeft de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren met betrekking tot het appartementencomplex. De VvE is een speciale vorm van vereniging. Zo’n vereniging dient in het Handelsregister te zijn ingeschreven. Als een van de appartementseigenaren zijn appartement verkoopt, dan is die persoon ook automatische niet langer lid van de vereniging.

Besluitvorming van VvE

Een VvE omvat twee organen, namelijk een vergadering van eigenaren en een bestuur. Bovendien heeft een VvE een kascommissie. Desgewenst kan een VvE een externe beheerder in arm nemen. Iedere appartementseigenaar heeft het recht om de vergaderingen bij te wonen. Die worden minimaal een keer per jaar gehouden. Dan wordt er onder meer met jaarstukken verantwoording afgelegd over de financiƫn. Ook komt de begroting voor het komende jaar aan de orde. Niet iedere eigenaar hoeft evenveel stemmen te hebben. Het is vaak zo dat het aantal stemmen afhangt van de grootte van het appartement. De vergadering van eigenaren neemt de beslissingen, die belangrijk zijn voor het appartementencomplex als geheel. Dat gebeurt doorgaans bij meerderheid van stemmen. Er zijn echter ook verdergaande beslissingen waarvoor een gekwalificeerde meerderheid is vereist.

Wat houdt VvE administratie in?

Voorbeelden van zaken waarover in de VvE wordt gestemd, zijn het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten, het onderhoud van onder meer het dak en de gevel, en administratie. Bij VvE administratie spreek je over alle administratie de er voor het gezamenlijk onderhoud en gebruik geregeld moet worden. Als het gaat om het aanbrengen van een nieuwe installatie, zoals een laadpaal, dan is een twee derde meerderheid vereist. De regels staan vermeld in het splitsingsreglement. Daarin staat bijvoorbeeld ook of je een appartement mag verhuren. De appartementseigenaren maken elke maand een bedrag over aan de VvE. Dat wordt bijvoorbeeld gebruikt voor klein onderhoud. Ook wordt er een reservefonds in stand gehouden. Dat fonds is voor groot onderhoud en maatregelen voor verduurzaming. Al deze VvE administratie is een handig om een specifieke en gespecialiseerde groep uit te besteden. Dit zorgt er voor dat er een eerlijke verdeling is van de kosten Sinds 2018 geldt er wettelijk een verplichte jaarlijkse minimumreservering. De VvE regelt een aansprakelijkheids- en opstalverzekering. Het bestuur van de VvE zorgt er onder meer voor dat besluiten van de VvE worden uitgevoerd, neemt beslissingen over het onderhoud van gedeelde ruimtes en schrijft de vergaderingen uit.

Bron: https://www.vvenederland.nl